OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, iż na stronie internetowej Administratora znajduje się obowiązek informacyjny (zgodnie z art. 13 RODO), w którym wskazujemy w jaki sposób Państwa dane osobowe przetwarzane są przez Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego ul. Nowy Rynek 11; 09-400 Płock. Prosimy o zapoznanie się z niniejszą klauzulą informacyjną

PLIKI COOKIES

Informujemy także, iż my i nasi partnerzy wykorzystujemy technologie, takie jak pliki cookies, i przetwarzamy dane osobowe, takie jak adresy IP i identyfikatory plików cookies, w celu spersonalizowania treści w oparciu o Twoje zainteresowania, mierzenia wydajności treści oraz uzyskiwania wglądu w odbiorców, którzy widzieli treści. Kliknij poniżej, aby wyrazić zgodę na wykorzystanie tej technologii i przetwarzanie danych osobowych w tych celach. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były wykorzystywane, kliknij w link Zarządzanie cookies, aby dowiedzieć się jak je wyłączyć.

Informujemy Ciebie, że w ramach serwisu używane są także także tzw. „niezbędne” pliki cookies niezbędne do funkcjonowania strony internetowej, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywanie do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania itp. Szczegóły zawarte są w Polityce Prywatności

W przypadku pytań i wątpliwości co do zakresu przetwarzania Twoich danych przez Administratora zalecamy kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - p. Rafałem Andrzejewskim. Kontakt: iod@teatrplock.pl, lub tel. 504 976 690.

Polityka Prywatności  |  Zarządzanie cookies
ROZUMIEM
Znajdź nas:

Koleją do teatru

Mamy przyjemność poinformować, że od teraz każdy, kto okaże w kasie Teatru bilet Kolei Mazowieckich, kupi bilet ulgowy na nasz spektakl.*

„Koleją do kultury” to znakomita propozycja zarówno dla miłośników kolei, jak i kultury. Podróżujący Kolejami Mazowieckimi, po okazaniu biletów, będą mogli skorzystać z atrakcyjnych zniżek do muzeów, skansenów i teatrów.
Do programu dołączyło 12 instytucji kultury z całego Mazowsza. Gorąco zachęcamy do skorzystania z tej oferty!

*Dotyczy spektakli własnych Teatru, dla których przewidziano bilety ulgowe.

Regulamin Akcji promocyjnej „KOLEJĄ do KULTURY”

§ 1

Nazwa akcji

Akcja promocyjna, zwana dalej „Akcją promocyjną”, będzie prowadzona pod nazwą „KOLEJĄ do KULTURY”.

§ 2

Organizator akcji

Organizatorem Akcji promocyjnej jest Spółka „Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Lubelskiej 26, 03-802 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000222735, REGON: 015876404, NIP: 113-25-20-369, kapitał zakładowy: 481 909 000,00 zł, zwana dalej Organizatorem lub Spółką KM.

§ 3

Partnerzy Akcji promocyjnej

 1. Partnerem Akcji promocyjnej jest osoba prawna świadcząca usługi z zakresu działalności kulturalnej, która podpisała z Organizatorem umowę dotyczącą uczestnictwa w Akcji promocyjnej i uzyskała status Partnera Akcji promocyjnej.
 2. Wykaz podmiotów, które uzyskały status Partnera Akcji promocyjnej jest opublikowany na stronie internetowej Organizatora (www.mazowieckie.com.pl) w zakładce „Strefa partnerów”.

§ 4

Uczestnicy Akcji promocyjnej

 1. Uczestnikiem Akcji promocyjnej, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, może być każda osoba fizyczna, która zakupiła bilet w okienku kasowym, biletomacie Spółki KM lub u konduktora Spółki KM na pociąg uruchamiany przez Spółkę KM w okresie trwania Akcji promocyjnej.
 2. Uczestnikiem Akcji promocyjnej nie może być osoba, która zakupiła bilet ZTM lub bilet WKD w ramach oferty „Wspólny Bilet ZTM-KM-WKD”.
 3. Uczestnikiem Akcji promocyjnej, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, może być także osoba fizyczna, która dokonała zakupu biletu, o którym mowa w ust. 1, zarejestrowanego na Karcie Mazowieckiej. Warunkiem uczestnictwa w Akcji promocyjnej jest okazanie paragonu, poświadczającego doładowanie Karty Mazowieckiej w okresie trwania Akcji promocyjnej.
 4. Uczestnikiem Akcji promocyjnej, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, może być także osoba fizyczna, która dokonała zakupu biletu, o którym mowa w ust. 1, za pośrednictwem systemu SkyCash. Warunkiem uczestnictwa w Akcji promocyjnej jest okazanie potwierdzenia zakupu biletu w okresie trwania Akcji promocyjnej, przesłanego na skrzynkę e-mail użytkownika systemu SkyCash.
 5. Przystąpienie do Akcji promocyjnej jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu Akcji promocyjnej w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Akcji promocyjnej.

§ 5

Zasięg i czas trwania akcji

 1. Akcja promocyjna organizowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Akcja promocyjna rozpocznie się 23.01.2017 r. i zakończy się 31.12.2017 r.

§ 6

Przebieg Akcji promocyjnej

 1. Aby wziąć udział w Akcji promocyjnej należy w okresie obowiązywania Akcji promocyjnej zakupić jeden z biletów na pociąg uruchamiany przez Spółkę KM i w ciągu 30 dni od daty upływu ważności biletu Spółki KM zakupić bilet ze zniżką u jednego z Partnerów Akcji promocyjnej, z którym Organizator zawarł umowę, z zastrzeżeniem, że ostatnim dniem trwania Akcji promocyjnej jest 31.12.2017 r.
 2. Warunkiem uzyskania zniżki przy zakupie biletu Partnera jest okazanie:
 1. biletu na pociąg Spółki KM, zakupionego w czasie trwania Akcji promocyjnej, spełniającego kryteria, o których mowa w ust. 1;
 2. Karty Mazowieckiej wraz z paragonem, stanowiącym dowód doładowania Karty Mazowieckiej w czasie trwania Akcji promocyjnej, spełniającym kryteria, o których mowa w ust. 1.
 3. dowodu zakupu biletu na pociąg Spółki KM w systemie SkyCash, spełniającego kryteria, o których mowa w ust. 1.
 1. Partnerzy Akcji promocyjnej wymienieni są na stronie internetowej Spółki KM, w zakładce „Strefa partnerów”, spotach emitowanych w pociągach Spółki KM, plakatach i ulotkach promujących Akcję promocyjną.
 2. Zniżki oferowane przez Partnerów nie sumują się, nie łączą się z innymi promocjami, nie podlegają wymianie na gotówkę.
 3. Organizator nie odpowiada za odmowę sprzedaży biletu ze zniżką przez Partnera.
 4. Bilety lub paragony, które są uszkodzone, nie posiadają cech charakterystycznych pozwalających na ich identyfikację i weryfikację autentyczności, nie będą akceptowane.
 5. Niewykorzystanie możliwości zakupu biletu ze zniżką, zgodnie z terminem określonym w treści niniejszego Regulaminu, jest równoznaczne z utratą ważności zniżki i nie stanowi podstawy do wystąpienia jej posiadacza wobec Organizatora lub Partnera z jakimikolwiek roszczeniami w tym zakresie.
 6. Organizator, z zastrzeżeniem postanowień ust. 9, może bez podawania przyczyny zakończyć Akcję promocyjną.
 7. Zakończenie Akcji promocyjnej nastąpi 30 dni od zamieszczenia komunikatu informującego o zakończeniu Akcji promocyjnej na stronie internetowej Organizatora www.mazowieckie.com.pl.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kwestie sporne związane z Akcją promocyjną powstałe na skutek działania osób trzecich.

§ 7

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony uczestnikom akcji do wglądu w siedzibie Organizatora, na stronie internetowej www.mazowieckie.com.pl oraz w siedzibie Partnerów Akcji promocyjnej.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu. W przypadku wprowadzenia zmiany Organizator zobowiązuje się do ogłoszenia o tym fakcie za pośrednictwem serwisu www.mazowieckie.com.pl.
 3. W sprawach nieunormowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.