OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, iż na stronie internetowej Administratora znajduje się obowiązek informacyjny (zgodnie z art. 13 RODO), w którym wskazujemy w jaki sposób Państwa dane osobowe przetwarzane są przez Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego ul. Nowy Rynek 11; 09-400 Płock. Prosimy o zapoznanie się z niniejszą klauzulą informacyjną

PLIKI COOKIES

Informujemy także, iż my i nasi partnerzy wykorzystujemy technologie, takie jak pliki cookies, i przetwarzamy dane osobowe, takie jak adresy IP i identyfikatory plików cookies, w celu spersonalizowania treści w oparciu o Twoje zainteresowania, mierzenia wydajności treści oraz uzyskiwania wglądu w odbiorców, którzy widzieli treści. Kliknij poniżej, aby wyrazić zgodę na wykorzystanie tej technologii i przetwarzanie danych osobowych w tych celach. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były wykorzystywane, kliknij w link Zarządzanie cookies, aby dowiedzieć się jak je wyłączyć.

Informujemy Ciebie, że w ramach serwisu używane są także także tzw. „niezbędne” pliki cookies niezbędne do funkcjonowania strony internetowej, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywanie do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania itp. Szczegóły zawarte są w Polityce Prywatności

W przypadku pytań i wątpliwości co do zakresu przetwarzania Twoich danych przez Administratora zalecamy kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - p. Rafałem Andrzejewskim. Kontakt: iod@teatrplock.pl, lub tel. 504 976 690.

Polityka Prywatności  |  Zarządzanie cookies
ROZUMIEM
Znajdź nas:

RODO

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY - Klienci

 1. Administratorem danych czyli podmiotem decydującym o tym w jakim celu a także w jaki sposób będą przetwarzane Twoje dane jest:  Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego ul. Nowy Rynek 11 09-400 Płock.
 2. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora możesz skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem e-mail: iod@teatrplock.pl, 24/266 38 01.
 3. Cele przetwarzania

Cel przetwarzania

Podstawa prawna

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez:

W celu rejestracji (zakup biletu, zakupu towaru)

W  związku z zawartą umową, którą poprzez akceptacje regulaminu z nami zawierasz, wykonujemy wszelkie czynności związane z prowadzeniem Twojego konta internetowego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Podanie danych osobowych celem rejestracji konta internetowego odbywa się na zasadzie dobrowolności, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało odmową dokończenia rejestracji i rejestracją zakupu.

 

Twoje dane osobowe przetwarzane będą przez czas niezbędny do wykonania umowy, tj. do czasu kiedy będziesz naszym klientem.

W celu złożenia zamówienia (zakup biletu) bez rejestracji konta

W  związku z zawartą umową, którą poprzez akceptację regulaminu z nami zawierasz przetwarzany Twoje dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

 

 

 

Twoje dane osobowe przetwarzane będą przez czas niezbędny do wykonania umowy, tj. do czasu kiedy będziesz naszym klientem.

W celu skontaktowania się z Tobą pod podanym przez Ciebie numerem telefonu, czy adresem e-mail, celem przedstawienia oferty marketingowej

Art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. zgoda

Podanie nam przez Ciebie numeru telefonu, czy adresu e-mail, odbywa się na zasadzie dobrowolności – ich niepodanie nie będzie skutkowało odmową dokończenia rejestracji konta, czy wykonania usługi, lecz nie otrzymasz od nas informacji o naszych nowych usługach, czy promocjach.

Okres trwania akcji marketingowej lub do czasu wycofania przez Ciebie zgody

W celu wypełnienia zainicjowanego przez Ciebie procesu reklamacyjnego

Art. 6 ust. 1 lit. c, b, f RODO.

Okres wypełnienia obowiązku prawnego i ewentualny dalszy okres korzystania z usług oferowanych przez Administratora

W celu realizacji przysługującego nam prawa do dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej przez nas działalności gospodarczej

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes Administratora, którym jest dochodzenie naszych roszczeń i obrona naszych praw.

Okres dochodzenia roszczeń przez Administratora

W celu wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze związanych np. z rachunkowością, podatkami, archiwizacją.

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO

Okres przewidziany przepisami prawa, np. na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych, na gruncie obecnych przepisów jest to okres 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

 1. Informacja o odbiorcach danych osobowych:

Dbamy o poufność Twoich danych. Będziemy mogli je udostępnić również podmiotom z którymi zawarliśmy umowę powierzenia na gruncie art. 28 RODO. Jeśli będziesz chciał uzyskać bardziej szczegółowe informacje nt. zakresów świadczenia usług przez podmioty przetwarzające dane, zawsze możesz skontaktować się w tym celu z Inspektorem ochrony danychAdministratora. Będziemy także mogli udostępnić Twoje dane osobowe innym podmiotom współpracującym z namiw celu zapewniania ciągłości działań zwłaszcza w przypadku organizowania dodatkowych imprez, zajęć bądź innego rodzaju usług, których świadczenie nie odbywa się w sposób ciągły ale także podmiotom ubezpieczeniowym, bankom czy serwisom płatności elektronicznej. Będziemy także mogli udostępnić Twoje dane podmiotom działającym w sferze obsługi prawnej oraz windykacyjnej tj. firmy windykacyjne itp., kiedy będziemy zmuszeni do dochodzenia swoich roszczeń.

 1. Posiadasz prawa:
 1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, w tym prawo do uzyskania kopii danych;
 2. na podstawie art. 16 RODO prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych;
 3. prawo do usunięcia danych – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 17 RODO,
 4. prawo ograniczenia przetwarzania – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 18 RODO,
 5. prawo do przenoszenia danych osobowych – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 20 RODO,
 6. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych),
 7. prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (ale tylko w stosunku do danych osobowych które są przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody – ma Pan/Pani prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody może zostać dokonane w takiej samej formie, w jakiej została udzielona zgoda).
 8. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi oraz, gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, w tym w przypadku profilowania. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 1. W celu wykonania powyższych uprawnień należy skontaktować się z Inspektorem Danych Osobowych poprzez e-mail na adres mailowy: iod@teatrplock.pl.
 2. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 3. W związku z pandemią wirusa SARS-CoV-2, wywołującego COVID-19, Teatr jako administrator danych stosuje wytyczne opracowane przez Głównego Inspektora Sanitarnego.
 4. Zgodnie z w/w wytycznymi będziemy przetwarzać Państwa dane przekazane nam w dodatkowym oświadczeniu. Mogą one być wykorzystywane w celu podjęcia niezbędnych działań związanych ze zwalczaniem epidemii, bezpieczeństwa personelu,  a także do przekazania danych służbom sanitarnym lub kryzysowym w razie stwierdzenia zakażenie koronawirusem SARS CoV-2.
 5. Obowiązek informacyjny RODO związany z w/w celami przetwarzania znajduje się w treści oświadczenia. 

Pełna treść dokumentu dostępna w pliku PDF

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY - Kontrahenci

Szanowni Państwo,

Działając na podstawie art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „RODO” (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) w związku z stanowiskiem Urzędu Ochrony Danych Osobowych („UODO”) https://uodo.gov.pl/pl/225/1577 opublikowanym 30 czerwca 2020 r. w którym organ wyraził pogląd zgodnie z którym dane członków zarządu reprezentujących osobę prawną, dane pełnomocników osób prawnych, a także dane pracowników, którzy są osobami kontaktowymi osoby prawnej są danymi osobowymi podlegającymi ochronie RODO i w związku z powyższym administrator jest zobligowany do wypełnienia w stosunku do takich osób obowiązku informacyjnego.

Mając na uwadze powyższe uprzejmie informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych osób reprezentujących Państwa Podmiot oraz osób wskazanych przez Państwa, jako osoby do kontaktu i reprezentacji  jest Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Rafał Andrzejewski: mail- iod@teatrplock.pl,  tel.504976690.
 3. Dane osobowe:  
 1. osób reprezentujących Państwa Podmiot, będą przetwarzane na podstawie obowiązku prawnego, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), wynikającego z  przepisów prawa określających umocowanie do reprezentowania – w zakresie ważności umów i właściwej reprezentacji stron. Podane tych danych jest warunkiem zawarcia umowy lub ważności podejmowanych czynności. 
 2. osób wskazanych przez Państwa Podmiot, jako osoby do kontaktu/realizacji umowy (imię i nazwisko, służbowe dane kontaktowe, miejsce pracy) będą przetwarzane w prawnie uzasadnionym interesie, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), w celu należytej realizacji niniejszej umowy/przebiegu postępowania art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Dane zostały podane przez Państwa Podmiot w ramach zawieranej umowy/prowadzonego postępowania. 

4. Dane osobowe Administrator danych pozyskał od Podmiotu, który wskazał Pana/Panią jako osobę upoważnioną do reprezentowania.

5. Państwa  dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia realizacji umowy lub ewentualnie do czasu jej rozwiązania.  Po tym okresie dane będą przechowywane nie dłużej niż to wynika z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

6. W celu i w zakresie niezbędnym do zrealizowania umowy odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą firmy współpracujące z Administratorem danych w zakresie usług IT, kancelarie prawne świadczące usługi prawne na rzecz Administratora, podmioty świadczące dla Administratora usługi audytorskie, firmy kurierskie lub transportowe oraz podmioty ubezpieczające wierzytelności pieniężne – współpracujące z Administratorem.

7. W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa przysługuje Państwu prawo żądania: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania, jak również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

Ponadto osobom wskazanym przez Państwa Podmiot, jako osoby do kontaktu, przysługuje również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wynikającego ze szczególnej sytuacji. 

8. Państwa Podmiot jest zobowiązany do przekazania powyższych informacji wszystkim osobom fizycznym wymienionym w ust. 3. 

                                                                                                                                              

Potwierdzam otrzymanie Informacji o przetwarzaniu danych osobowych osób upoważnionych do kontaktu/reprezentacji zebranych w inny sposób niż od osoby, której dane dotyczą (art. 14 RODO).  Jednocześnie oświadczam, że wypełnię w/w obowiązki informacyjne względem osób fizycznych wymienionych w ust.3.

 

 

 

Data: ……………………………………………                     Podpis: ……………………………………………