Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, iż na stronie internetowej Administratora znajduje się obowiązek informacyjny (zgodnie z art. 13 RODO), w którym wskazujemy w jaki sposób Państwa dane osobowe przetwarzane są przez Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego ul. Nowy Rynek 11; 09-400 Płock. Prosimy o zapoznanie się z niniejszą klauzulą informacyjną

ROZUMIEM

REGULAMIN SPRZEDAŻY I REZERWACJI BILETÓW

REZERWACJA I SPRZEDAŻ BILETÓW INDYWIDUALNYCH

1. Rezerwacji można dokonywać w Biurze Obsługi Widza od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00 telefonicznie pod numerem 24 266 38 08 oraz 24 262 48 40 lub osobiście w siedzibie Biura. W lipcu i sierpniu Biuro Obsługi Widza nie przyjmuje rezerwacji. W okresach okołoświątecznych godziny pracy ustalane są odrębnie, a informacja o zmianach godzin pracy pojawia się na stronie internetowej www.teatrplock.pl.

2. Rezerwacja wymaga podania pracownikowi Biura Obsługi Widza:

a.   imienia i nazwiska osoby rezerwującej lub nazwy firmy,

b.   numeru telefonu kontaktowego,

c.   adresu poczty elektronicznej.

3. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu dokonania rezerwacji. Podane dane będą wykorzystywane przez Teatr Dramatyczny w Płocku wyłącznie w celu skutecznej obsługi rezerwacji (przesłanie potwierdzenia, informacja o ewentualnych zmianach w repertuarze), z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa danych określonych w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.z dnia 24 maja 2018r. poz.1000). Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Administratorem danych osobowych jest Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego z siedzibą w Płocku (09-400), ul. Nowy Rynek 11, wpisany do rejestru z numerem NIP: 774-00-21-69, nr REGON: 000286835. 

4. Rezerwacji można dokonać najpóźniej na 7 dni przed datą wybranego wydarzenia. Pracownicy Biura Obsługi Widza na prośbę Klienta, uwzględniając możliwości Teatru, mogą indywidualnie dokonywać rezerwacji z pominięciem powyższego terminu.

5. Termin wykupu zarezerwowanych biletów każdorazowo ustalony jest przez pracownika Biura Obsługi Widza, jednakże nie później niż na 5 dni od daty dokonania rezerwacji i nie później niż 7 dni przed datą Wydarzenia. Jeżeli termin dokonania rezerwacji uniemożliwia wykup we wskazanym terminie, należy niezwłocznie skontaktować się z Biurem Obsługi Widza. Brak wykupu biletów we wskazanych powyżej terminach skutkuje automatycznym anulowaniem rezerwacji i skierowaniem miejsc do ponownej sprzedaży.

6. Płatności za zarezerwowane bilety indywidualne należy dokonać przelewem na rachunek bankowy Teatru 23 1020 1026 0000 1102 0233 3318 lub gotówką w Kasie Teatru. W przypadku płatności przelewem w tytule przelewu należy podać dane rezerwującego oraz numer rezerwacji oraz niezwłocznie przesłać potwierdzenie przelewu w formie druku przelewu lub potwierdzenia wygenerowanego za pośrednictwem bankowości elektronicznej mailowo: biuro-widza@teatrplock.pl lub faksem na numer: 24 266 38 04. Za datę wpłaty należności dokonywanej przelewem uważa się dzień wpływu należności na konto Teatru.

7. Opłacone bilety można odbierać w kasie Teatru do dnia wydarzenia. Z uwagi na komfort widzów prosimy o odbiór najpóźniej na pół godziny przed rozpoczęciem wydarzenia.

REZERWACJA I SPRZEDAŻ BILETÓW GRUPOWYCH
1. Rezerwacji można dokonywać w Biurze Obsługi Widza od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00 telefonicznie pod numerem 24 266 38 08 oraz 24 262 48 40 lub osobiście w siedzibie Biura. W lipcu i sierpniu Biuro Obsługi Widza nie przyjmuje rezerwacji. W okresach okołoświątecznych godziny pracy ustalane są odrębnie, a informacja o zmianach godzin pracy pojawia się na stronie internetowej www.teatrplock.pl.

2. Rezerwacja grupowa jest dokonywana na co najmniej 20 (dwadzieścia) biletów na jedno wydarzenie w tym samym terminie.

3. Rezerwacja grupowa wymaga podania pracownikowi Biura Obsługi Widza:

a.   danych teleadresowych grupy,

b.   imienia i nazwiska osoby rezerwującej,

c.   numeru telefonu kontaktowego,

d.   adresu poczty elektronicznej.

4. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu dokonania rezerwacji. Podane dane będą wykorzystywane przez Teatr Dramatyczny w Płocku wyłącznie w celu skutecznej obsługi rezerwacji (przesłanie potwierdzenia, informacja o ewentualnych zmianach w repertuarze), z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa danych określonych w ustawie z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.z dnia 24 maja 2018r. poz.1000). Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Administratorem danych osobowych jest Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego z siedzibą w Płocku (09-400), ul. Nowy Rynek 11, wpisany do rejestru z numerem NIP: 774-00-21-69, nr REGON: 000286835. 

5. Rezerwacji grupowej można dokonać najpóźniej na 7 dni przed datą wybranego wydarzenia. Pracownicy Biura Obsługi Widza na prośbę Klienta, uwzględniając możliwości Teatru, mogą indywidualnie dokonywać rezerwacji z pominięciem powyższego terminu.

6. Zarezerwowane bilety w drodze rezerwacji grupowej należy wykupić w terminie ustalonym z pracownikiem Biura Obsługi Widza, jednak nie później niż 14 dni od daty dokonania rezerwacji grupowej i nie później niż 7 dni przed datą wydarzenia. Jeżeli chodzi o rezerwacje grupowe na spektakle dziecięce, odbywające się przed południem w tygodniu, termin realizacji ustala pracownik Biura Obsługi Widza. Niewykupienie biletów we wskazanym terminie powoduje anulowanie rezerwacji grupowej.

7. Płatności za zarezerwowane bilety grupowe należy dokonać przelewem na rachunek bankowy Teatru, podany w potwierdzeniu rezerwacji lub gotówką w Kasie Teatru. W przypadku płatności przelewem w tytule przelewu należy podać dane rezerwującego oraz numer rezerwacji oraz niezwłocznie przesłać potwierdzenie przelewu w formie druku przelewu lub potwierdzenia wygenerowanego za pośrednictwem bankowości elektronicznej mailowo: biuo-widza@teatrplock.pl lub faksem na numer: 24 266 38 04. Na prośbę zamawiającego wystawiamy fakturę przelewową. Za datę wpłaty należności dokonywanej przelewem uważa się dzień wpływu należności na konto Teatru.

8. Opłacone bilety grupowe można odbierać w kasie Teatru do dnia wydarzenia. Z uwagi na komfort widzów prosimy o odbiór najpóźniej na pół godziny przed rozpoczęciem wydarzenia.

9. Bilety z rezerwacji grupowych wydawane są za okazaniem kasjerowi:

a) potwierdzenia rezerwacji/zamówienia;

b) potwierdzenia przelewu w przypadku wyboru takiej formy płatności.

KASA BILETOWA TEATRU

1. Sprzedaż bezpośrednią biletów indywidualnych i grupowych prowadzi Kasa Teatru czynna od wtorku do piątku w godz. 09.00 - 14.00 oraz 16.00 – 18.00, w sobotę w godz. 09.00 - 13.00. Dodatkowo Kasa czynna jest w sobotę i w niedzielę godzinę przed rozpoczęciem wydarzenia.  W przypadku wydarzeń odbywających się w godzinach innych niż wymieniono powyżej Kasa czynna jest również na godzinę przed rozpoczęciem. W lipcu i sierpniu Kasa Teatru nie prowadzi sprzedaży. W okresach okołoświątecznych godziny pracy kas ustalane są odrębnie, a informacja o zmianach godzin pracy pojawia się na stronie internetowej Teatru www.teatrplock.pl.

2. Płatności za bilety w kasie Teatru można dokonywać gotówką lub kartą płatniczą. Teatr nie odpowiada za ewentualne przerwy w obsłudze płatności kartą płatniczą spowodowane przez operatora systemu.

3. Faktury VAT wystawiane są na wniosek Klienta na podstawie wystawionego i wydanego Klientowi paragonu. Klient powinien zgłosić wniosek o fakturę w chwili dokonywania   zakupu   biletów, ale   nie   później   niż  w  terminach   wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

4. Pracownicy Kasy nie dokonują rezerwacji telefonicznych.

5. Na 15 minut przed spektaklem sprzedawane są tylko bilety na bieżący tytuł.

6. Całodobowo bilety na wydarzenia Teatru można zakupić przez Internet wchodząc na stronę bilety.teatrplock.pl. W tym przypadku obowiązują zasady sprzedaży, płatności i dystrybucji biletów zapisane w Regulaminie rezerwacji i zakupu biletów oraz produktów przez stronę internetową bilety.teatrplock.pl.

ULGI I PROMOCJE CENOWE

1. Bilety ulgowe są dostępne dla:

a.   uczniów, studentów do ukończenia 26 roku życia

b.   emerytów i rencistów po 60 roku życia

2. Aktualne zniżki i promocje dostępne są na stronie internetowej www.teatrplock.pl. Szczegółowych informacji udzielają także pracownicy biura Obsługi Widza i Kasy Teatru.

3. Zniżki nie obowiązują w przypadku zakupu biletów przez Internet.

4. Osoba korzystająca z przysługującej zniżki jest zobowiązana do okazania stosownego dokumentu uprawniającego do zniżki przy zakupie biletu oraz przy wejściu do Teatru.

5. Teatr zastrzega sobie prawo do nieudzielania zniżek na wybrane wydarzenia.

6. Teatr zastrzega sobie prawo do sprzedaży biletów na wybrane wydarzenia w ramach specjalnych promocji cenowych, ustalanych indywidualnie.

ZWROTY BILETÓW I REKLAMACJE

1. Teatr zastrzega sobie prawo do zmiany repertuaru.

2. Prosimy o rozważne dokonywanie zakupów, ponieważ nie ma możliwości zwrotu biletów i żądania zwrotu pieniędzy, chyba że wydarzenie zostało odwołane lub przełożone. Powyższe nie narusza praw konsumenta, zgodnie z art. 38 pkt. 12) ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827 z późn. zmianami).

3. W przypadku odwołania wydarzenia, Klienci którzy dokonali na nie rezerwacji lub zakupili bilet, zostaną o tym fakcie poinformowani przez Teatr niezwłocznie w formie wiadomości email wysłanej na wskazany adres i/lub telefonicznie na wskazany numer.

4. Klient, pod rygorem utraty prawa do zwrotu biletu, powinien zgłosić zwrot w Kasie Teatru nie później niż w terminie 30 dni od daty wydarzenia, którego dotyczył bilet.

5. Zwrot zapłaconej za bilet kwoty nastąpi na podstawie dostarczonego biletu i dokumentu sprzedaży (paragon, faktura VAT) w formie jakiej dokonano zapłaty.

6. Klient nie ma prawa ubiegania się o zwrot poniesionych kosztów dodatkowych, takich jak hotel, dojazd itd.

INFORMACJE DLA WIDZÓW

1. Prosimy o przybycie do Teatru odpowiednio wcześniej.

2. Osoby spóźnione będą wpuszczane na widownię dopiero w trakcie przerwy, jeżeli została ona przewidziana podczas wydarzenia.

3. Widzowie posiadający bilety ulgowe mogą zostać poproszone przy wejściu do Teatru o okazanie aktualnego dokumentu uprawniającego do zniżki. W przypadku braku dokumentu widz zobowiązany jest do uiszczenia dopłaty w kasie Teatru przed wydarzeniem, a ewentualne ryzyko związane ze spóźnieniem oraz wszelkie inne niedogodności wynikające z nieokazania dokumentu obciążają widza.

4. Teatr zastrzega sobie prawo do odmówienia posiadaczowi biletu wstępu na wydarzenie w przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa, a także stwierdzenia, że posiadacz biletu jest w stanie nietrzeźwym lub może być w posiadaniu broni lub innych przedmiotów mogących stanowić zagrożenie.

5. Na widowni obowiązuje absolutny zakaz spożywania jedzenia.

6. Osoby przebywające na widowni zobowiązane są do wyłączenia sygnałów w telefonach komórkowych, zegarkach elektronicznych i innych urządzeniach emitujących sygnały dźwiękowe.

7. Nagrywanie dźwięku, fotografowanie lub filmowanie podczas wydarzenia jest zabronione. Osoby nieprzestrzegające zakazu zostaną przez Obsługę Widowni wyproszone z sali. W takich przypadkach nie przysługuje zwrot należności za zakupiony bilet, ani jego wymiana.

8. Na terenie Teatru obowiązuje całkowity zakaz palenia.

9. Widzowie nie stosujący się do instrukcji pracowników Obsługi Widowni Teatru w przypadku naruszenia regulaminu lub powodujący zagrożenie dla bezpieczeństwa pozostałych widzów zostaną poproszeni o opuszczenie Teatru. W takim przypadkach nie przysługuje zwrot należności za zakupiony bilet, ani jego wymiana.

 

BIURO OBSŁUGI WIDZA Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego

REZERWACJA

tel. 24 266 38 08, 24 2624840

KASA BILETOWA

tel. 24 266 38 17